منوی سایت
پیوندها

.
شروع عملیات پیاده روسازی خیابان اصلی شهر به طول 4000مترمربع

شروع عملیات پیاده روسازی خیابان اصلی شهر به طول 4000مترمربع  با مبلغ ریالی 6 میلیاردریال توسط پرسنل زحمتکش شهرداری 

تاریخ: 1400/03/04 ساعت: 19:45:43
تعداد بازدید: 45

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک