منوی سایت
پیوندها

.
تقدیم بودجه 53 میلیارد ریالی سال 1400 شهرداری کلاته خیج به شورای شهر

تقدیم بودجه 53 میلیارد ریالی سال 1400 شهرداری کلاته خیج به شورای شهر

تاریخ: 1400/03/04 ساعت: 20:23:25
تعداد بازدید: 45

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک